دختر خندون

...♥

سه شنبه 30 آذر 1395 07:36 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/s/426114830_236962.jpg


I told I told I told myself again
 به خودم دوباره گفتم
I'm never running back on world I said
هیچوقت به دنیایی که گفتم برنمیگردم
Trying not to roam but you're so... far away
سعی نكن پرسه بزنی ولی تو خیلی دوری
 So far away
 خیلی دوری
 Won't listen to the conscious in my head
 به هوشیاری درون سرم گوش نمیدم
 I'm conscious but I'm lonely, half way dead
 من هوشیارم ولی تنها،تقریبا مُرده
 Tired of the things you never, you never said
 خستم از چیزهایی که تو هیچ وقت نگفتی
 You never said
 هیچوقت نكفتی

 Our love was made to rule the world
 عشق ما برای حكومت بر جهان ساخته شده بود
 You came and broke the perfect girl
 تو اومدی و دختر کامل و عالی رو داغون کردی
 Our love was made to rule the world
 عشق ما برای حكومت بر جهان ساخته شده بود
 Our love was made to rule the world
 عشق ما برای حكومت بر جهان ساخته شده بود
 You left me wanting what we were
 تو منو درحالی همون چیزی که هستیمو میخواستم رها کردی
 Our love was made to rule the world
 عشق ما برای حكومت بر جهان ساخته شده بود
 Forget forever
 فراموش كن برای همیشه
 Forget forever
 فراموش كن برای همیشه
 Forget you ever knew my name
 برای همیشه فراموشت میکنم که اسمم رو میدونی
 My name, my name, my name
 اسممو،اسممو،اسممو
 I know I know I know we can pretend
 میدونم میتونیم وانمود كنیم
 Though we were never lovers in the end
 فکر میکردم ما هیچ وقت تا اخرش عاشق نمیمونیم
 I try to tell myself this pain would go away
 سعی میكنم به خودم بگم این درد از بین میره
 Just go away
فقط گُم شو!


 Our love was made to rule the world
 عشق ما برای حكومت بر جهان ساخته شده بود
 You came and broke the perfect girl
 تو اومدی و دختر کامل و عالی رو داغون کردی
 Our love was made to rule the world
 عشق ما برای حكومت بر جهان ساخته شده بود
 Our love was made to rule the world
 عشق ما برای حكومت بر جهان ساخته شده بود
 You left me wanting what we were
 تو منو درحالی همون چیزی که هستیمو میخواستم رها کردی
 Our love was made to rule the world
 عشق ما برای حكومت بر جهان ساخته شده بود
 Forget forever
 فراموش كن برای همیشه
 Forget forever
 فراموش كن برای همیشه
 Forget you ever knew my name
 برای همیشه فراموشت میکنم که اسمم رو میدونی
 My name, my name, my name
 اسممو،اسممو،اسممو
 Forget forever
 فراموش كن برای همیشه
 Forget forever
 فراموش كن برای همیشه............

 

 

مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 دی 1395 01:34 ب.ظ

...♥

سه شنبه 30 آذر 1395 06:57 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/s/425701727_268430.jpg


مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...

سه شنبه 30 آذر 1395 06:13 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ ...✘
تو 1 ".ﻟﺤــــﻈﻪ." ✖
        ﺑﺎ  1".ﺣــــﺮﮐﺖ."✖
               ﯾﺎ ".ً1ﺣـــــــﺮﻑ."✖
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ  ✘
✘"ﻫﻤﯿــﺸﻪ"✘✘
ﺍﺯ ✘✘ﭼﺸﻤﺖ✘✘ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ...

مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

.....

سه شنبه 30 آذر 1395 06:10 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
وقتی یکی بهت میگه فلان آهنگو گوش بده یا آهنگی برات میفرسته که گوش بدی یعنی یه حرفی تو آهنگ هست که خودش نمیتونه بگه:)
|مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 30 آذر 1395 06:11 ب.ظ

....

سه شنبه 30 آذر 1395 06:07 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/s/429904565_1847.jpg

مطمئــــــڼ
بــ‌اش ڪسۍ ڪہ
ډائــ۾ تـوُ ړۇ بـہ گـړیـہ مینــډازہ
نـہ عـ‌اشقتـــــہ
نـہ حتــۍ ډۇســــــټ ډاره
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 30 آذر 1395 06:57 ب.ظ

...

سه شنبه 30 آذر 1395 06:06 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/s/429625049_6062.jpg
|فكـ میكردمـ دوسمـداریـ
|فكـ میكردمـ براتـ مهمـ ام
|فكـ میكردم نباشمـ
|ناراحتـ میشیـ
|اما فقط فکر میکردم 
                  "فــــقــط فــــکـــــــر"مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 30 آذر 1395 07:10 ب.ظ

.....

سه شنبه 30 آذر 1395 05:54 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
حـٰاجّے ﻣَــﻦ
ﺍَگہِ ﮐَـﻢ ﺣَـﺮﻓَﻢ
ﺍَگہِ ﯾِﮑَﻢ ﺳـــَﺮﺩَﻡ

ﺍَگہِ ﯾِﮑَﻢ تَلــخَــــم
ﺍَگہِ ﯾِﮑَﻢ ﻣَﻐــّــﺮﻭﺭَﻡ
ﺍَگہِ ﺍَﻋﺼّﺎبــــ ﻧَـــﺪﺍﺭﻡ
ﺍَگہِ ﻫَﻤﯿﺸــہ ﺗَــﻨﻬـــٰـﺎﻡ
ﺍَگہِ ﻫَﻤﯿﺸـــہ ﺭُکـــ ﺑـٌﻮﺩﻡ
ﺍَگہِ بہ ﻫَﻤـہ ﺑــے اِﻋﺘِـــﻤﺎﺩَﻡ
ﺍَگہِ ﺭﻭے ﺧُــﻮﺵ ﻧِــﺸﻮﻥ ﻧِـﻤﯿﺪَم
ﺍَگہِ ﺑِﻬِـﻢ ﻧَﺰﺩﯾـک ﺷُﺪےﻭ ﺩوﺭِتـ ﮐﺮﺩَﻡ
ﺩَﻟﯿــــــﻞ ﻧِﻤﯿﺸــہ ﮐـہ بے مَعــرِفَتَـم
● مَشتــے ﺍﯾﻨـﻘَﺪ ﺍَﺯ ﺩﻭﺳـتــ ﻭ ﺩُﺷﻤَـﻦ
ﺿَﺮبہ ﺧُــﻮﺭﺩَﻡ کہِ ﺩﯾﮕـہِ ﺣُـﻮﺻِﻠـۂ
خُـــــــــﻮﺩَمَــم نَـدارَمــــمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

....

سه شنبه 30 آذر 1395 05:52 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
هـــے رفیق : ما اگه ظاهرموڹ به قشنگے خیلیا نیست .پیش خودموڹ خوشحالیم که باطنموڹ از خیلیا قشنگترھ
صادقانہ بد باش اما با دروغ و ظاهر ادائ خوبارو درنیار
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...

سه شنبه 30 آذر 1395 05:51 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
✍مَشـتی هَستَـن ⇟

بِہ ظـاَهِر ، بِہ خیالِ خُـودِت رَفـیقاَت

خِیلـی باَحاَل و نَمکیـنٰ ↹

↴ هِـHɛHـهِ ↴

مَشقیَن هَمشُـونٰ ، دیگہِ چشاَم آب

نمیخورهِ اَزشُـون ، هَمشُـونٰ اَلـکینٰ ↹
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...

سه شنبه 30 آذر 1395 05:49 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
.
☜✘بـعـضـی وقـتـا بـایـد دسـتـــ از سـرش بـرداری بـجـاش از پـاتــــــ بـرا ✘شوتــــــ✘ کـردنـش استـفـاده کُـنـی✘

مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 28 آذر 1395 10:58 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
پاییز در من شروع میشود....
وقتی سردی نگاهت....درونم ریشه میدواند....
سرد میشوم....زرد میشوم...
میمیرم...مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 28 آذر 1395 10:57 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
دلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...
از خودم که فقط ادعا دارم ونمیتونم کاری واسه خودم بکنم...
از اونایی که تو روزای سخت زندگیم تنهام گذاشتن...
از اونایی که بجای اینکه خوبی هامو ببینن، دست روی نقطه ضعفام گذاشتن...
از اونایی که همه سعیشون رو کردن که خرابم کنن...
اونایی که کل وقتشون رو گذاشتن تا بد بودنم رو به دیگران ثابت کنن...
از اونایی که صدامو نشنیدن, گریه هامو ندیدن ,درددلامو نشنیدن...
از اونایی که منتظر زمین خوردنم بودن تا بخندن...
از اونایی که هرچی داشتم رو کردم ولی ازم سیر شدن...
از اونایی که منو فقط واسه روزای تنهاییشون میخواستن...
از اونایی که هرکاری میکنم نمیتونن باورم کنـــــــن...
دلگیرم از این شهر سرد...
دلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

یکشنبه 28 آذر 1395 10:56 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
اینکه پز نداره !
این همه پا میدی
به رونالدو هم میدادی شوهرت میشد !
ههمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 28 آذر 1395 10:57 ب.ظ

...♥

جمعه 26 آذر 1395 05:49 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
تصویر مرتبطمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

bad blood

جمعه 26 آذر 1395 05:26 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
[
]


عاشق این آهنگ تیلورم :)
سال :2015
موزیک ویدیوشو که اصن نگو :)
با کویینم سلنا بازی کرده :)
دانلود موزیک ویدیوش :


دانلود موزیک ویدیو با کیفیت MP4 1080

Taylor Swift ft. Kendrich Lamar – Bad Blood

دانلود موزیک ویدیو با کیفیت MP4 720

Taylor Swift ft. Kendrich Lamar – Bad Blood

...........................................♥

!Hey

?Did you have to do this

مجبور بودی اینجوری کنی؟

I was thinking that you could be trusted

فکر می کردم میشه بهت اعتماد کرد

Did you have to ruin what was shining now it’s all rusted

مجبور بودی عشق درخشانمونُ از بین ببری، حالا دیگه عشقمون از بین رفته

Did you have to hit me? where I’m weak baby I couldn’t breathe

مجبور بودی بهم ضربه بزنی؟منی که اونقدر ضعیفم که نمی تونستم نفس بکشم!

I rubbed it in so deep

میخواستم تا می تونم به روت بیارم

Salt in the wound like you’re laughing right at me

نمک به زخمم می پاشی انگار داری بهم میخندی

Oh, it’s so sad to think about the good times

اوه فکر کردن به اون روزهای خوب خیلی ناراحتم میکنه

You and I

من و تو

Cause baby now we got bad blood

چون عزیزم الان با هم دشمن شدیم!

You know it used to be mad love

می دونی که عشقمون دیوونه کننده بود!

So take a look at what you’ve done

خب حالا یه نگاه بنداز ببین چیکار کردی

Cause baby now we got bad blood

چون عزیزم الان با هم دشمن شدیم

!Hey

Now we got problems

حالا با هم مشکل پیدا کردیم

And I don’t think we can solve them

و فکر نکنم بتونیم حلشون کنیم

You made a really deep cut

تو باعث یه جدایی خیلی عمیق شدی!

And baby now we got bad blood

و عزیزم الان با هم دشمن شدیم

!Hey

?Did you think we’d be fine

فکر کردی رابطه امون خوب میشه؟

Still got scars on my back from your knife

هنوز جای زخم اون چاقویی که از پشت بهم زدی هستش

So don’t think it’s in the past

فکر نکن گذشته ها گذشته!

These kind of wounds they last and they last

این جور زخم ها همیشه باقی می مونن و باقی می مونن

Now did you think it all through

حالا خوب به کارات فکر کردی؟

All these things will catch up to you

می دونی که جواب همه اشونُ باید پس بدی

And time can heal but this won’t

و زمان ممکنه حلش کنه ولی نه نمیشه

So if you come in my way, just don’t

پس فقط بگم بهت جلو چشم من پیدات نشه

Oh, it’s so sad to think about the good times

اوه فکر کردن به اون روزای خوب خیلی ناراحتم میکنه

You and I

من و تو

Cause baby now we got bad blood

چون عزیزم الان با هم دشمن شدیم!

You know it used to be mad love

می دونی که عشقمون دیوونه کننده بود

So take a look at what you’ve done

پس ببین چیکار کردی

Cause baby now we got bad blood

چون عزیزم الان با هم دشمن شدیم!

!Hey

Now we got problems

حالا با هم مشکل پیدا کردیم

And I don’t think we can solve them

و فکر نکنم بتونیم حلشون کنیم

You made a really deep cut

تو باعث یه جدایی خیلی عمیق شدی

And baby now we got bad blood

و عزیزم حالا دیگه با هم دشمن شدیم

!Hey

Band-aids don’t fix bullet holes

چسب زخم نمی تونه زخم های عمیق رو خوب کنه

You say sorry just to show

فقط واسه خودنمایی کردن میگی شرمنده ای

You live like that, you live with ghosts

اینجوری زندگی می کنی، توی خیالاتت زندگی می کنی

Band-aids don’t fix bullet holes

چسب زخم نمی تونه زخم های عمیق رو خوب کنه

You say sorry just to show

فقط واسه خودنمایی کردن میگی شرمنده ای

You live like that, you live with ghosts

اینجوری زندگی می کنی، توی خیالاتت زندگی می کنی

If you love like that blood runs bad

اگه بخوای اینجوری عاشق باشی،بد می بینی

Cause baby now we got bad blood

چون عزیزم الان با هم دشمن شدیم

You know it used to be mad love

می دونی که عشقمون دیوونه وار شده بود

So take a look at what you’ve done

پس ببین حالا چیکار کردی

Cause baby now we got bad blood

چون الان با هم دشمن شدیم

!Hey

Now we got problems

حالا با هم مشکل پیدا کردیم

And I don’t think we can solve them

و فکر نکنم دیگه بتونیم حلشون کنیم

You made a really deep cut

تو باعث یه جدایی خیلی عمیق شدی!

And baby now we got bad blood

و عزیزم حالا با هم دشمن شدیم

Cause now we got bad blood

چون الان با هم دشمن شدیم

You know it used to be mad love

می دونی عشقمون دیوونه کننده بود!

So take a look at what you’ve done

پس ببین چیکار کردی!

Cause baby now we got bad blood

چون عزیزم الان دیگه با هم دشمنیم

Now we got problems

حالا با هم به مشکل برخوردیم

And I don’t think we can solve them

و فکر نکنم دیگه بتونیم حلش کنیم

You made a really deep cut

تو باعث یه جدایی خیلی عمیق شدی

And baby now we got bad blood

و عزیزم حالا دیگه با هم دشمن شدیممثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 26 آذر 1395 11:03 ب.ظ

...♥

جمعه 26 آذر 1395 04:34 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
��ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﯾﻠﺪﺍﺗﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ ��مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

پنجشنبه 25 آذر 1395 09:26 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
جـــدایــی مــان ؛
هیــچ یکـــ از تشــریفــاتــــ آشــنایمــانــــ را نــداشتـــ
فقــط تــو رفـــتــی
و منــــ ســعیــــ کـــردمـــ
ســـ ــنگــــ دل بــاشـــمــــمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 26 آذر 1395 04:33 ب.ظ

...♥

پنجشنبه 25 آذر 1395 09:25 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

نتیجه تصویری برای عکس نوشته پند آموز

بی خیال است

همانی که تمام خیال من استمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 26 آذر 1395 05:50 ب.ظ

...♥

پنجشنبه 25 آذر 1395 09:25 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/barge/000000000000000000.jpg

بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم !


احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی!

بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :

عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت!

ولـــی اگـــر بمانـــی،

بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم........مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

پنجشنبه 25 آذر 1395 09:22 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/dah/423739378_121320.jpgمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

black rose

چهارشنبه 24 آذر 1395 02:09 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
No Black
No White
The gray that makes our world

http://pic.photo-aks.com/photo/nature/flowers/rose/large/nice-black-rose.jpgمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 24 آذر 1395 02:12 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 24 آذر 1395 01:20 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/dah/0000000000000000000000000.jpg

مثل اینکه باید بگم :
ببخشد!
ازین که ناراحتی
مزاحمت نمیشم !
باید بگم ببخشید !
اگه داری کارایه خودتو میبینی !
هــــــــــهمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 24 آذر 1395 12:49 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/dah/dokhtarkhandon.mihanblog.com.png


your sound make me fall in love selena ...♥مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 24 آذر 1395 01:07 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 24 آذر 1395 12:42 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..


http://www.jazzaab.ir/user_files/2014/10/text-english-love16-jazzaab-ir.jpg
leт yoυr pαѕт мαĸe yoυ
вeттer,ɴoт вιттerمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 24 آذر 1395 01:04 ب.ظ

...♥

دوشنبه 22 آذر 1395 06:55 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

My life is a movie and everyone’s watching

 زندگى من یه فیلمه و همه دارن اونو تماشا میکنن

So let’s get to the good part and past all the nonsense

 پس بیا به قسمتاى خوب بریم و از همه چیزاى پوچ رد بشیم

[Pre-Chorus]

Sometimes it’s hard to do the right thing

 بعضى وقتا سخته که کار درست رو انجام بدى

My life is a movie and everyone’s watching

 زندگى من یه فیلمه و همه دارن اونو تماشا میکنن

So let’s get to the good part and past all the nonsense

 پس بیا به قسمتاى خوب بریم و از همه چیزاى پوچ رد بشیم

Sometimes it’s hard to do the right thing

 بعضى وقتا سخته که کار درست رو انجام بدى

When the pressure’s coming down like lightning

وقتى فشار داره مثل ى رعد و برق خراب و ویران میکنه

It’s like they want me to be perfect

 انگار اونا میخان که من کامل و بى نقص (یا بى نظیر) باشم

When they don’t even know that I’m hurting

وقتى حتى نمیدونن که دارم زجر میکشم

[Chorus]

This life’s not easy, I’m not made out of steel

 این زندگى آسون نیست ، من از فولاد ساخته نشدم

Don’t forget that I’m human, don’t forget that I’m real

اینو فراموش نکن که منم آدمم ، من واقعى هستم(یعنى عروسک نیستم و احساس دارم)

You act like you know me, but you never will

جورى رفتار میکنی انگا منو میشناسى ، اما هیچوقت منو نخواهى شناخت

But that’s one thing that I know for sure

 اما یه چیز هست که یقینأ اونو میدونم

I’ll show you

 بهت نشون میدم

I’ll show you

 بهت نشون میدم

I’ll show you

 بهت نشون میدم

I’ll show you

بهت نشون میدم

I got to learn things, learn them the hard way

من مجبورم چیزایى رو یاد بگیرم , از راه سخت یاد بگیرمشون

To see what it feels like, no matter what they say

که ببینم چ حسى داره ، مهم نیست مردم چى میگن

[Pre-Chorus]

Sometimes it’s hard to do the right thing

 بعضى وقتا سخته که کار درست رو انجام بدى

When the pressure’s coming down like lightning

وقتى فشار داره مثل ى رعد و برق خراب و ویران میکنه

It’s like they want me to be perfect

 انگار اونا میخان که من کامل و بى نقص (یا بى نظیر) باشم

When they don’t even know that I’m hurting

وقتى حتى نمیدونن که دارم زجر میکشم

[Chorus]

This life’s not easy, I’m not made out of steel

 این زندگى آسون نیست ، من از فولاد ساخته نشدم

Don’t forget that I’m human, don’t forget that I’m real

اینو فراموش نکن که منم آدمم ، من واقعى هستم(یعنى عروسک نیستم و احساس دارم)

You act like you know me, but you never will

جورى رفتار میکنی انگا منو میشناسى ، اما هیچوقت منو نخواهى شناخت

But that’s one thing that I know for sure

 اما یه چیز هست که یقینأ اونو میدونم

I’ll show you

بهت نشون میدم

I’ll show you

 بهت نشون میدم

I’ll show you

بهت نشون میدم

I’ll show you

بهت نشون میدمThis life’s not easy, I’m not made out of steel

 این زندگى آسون نیست ، من از فولاد ساخته نشدم

Don’t forget that I’m human, don’t forget that I’m real

اینو فراموش نکن که منم آدمم ، من واقعى هستم(یعنى عروسک نیستم و احساس دارم)

You act like you know me, but you never will

جورى رفتار میکنی انگا منو میشناسى ، اما هیچوقت منو نخواهى شناخت

But that’s one thing that I know for sure

 اما یه چیز هست که یقینأ اونو میدونم

I’ll show you

بهت نشون میدم

I’ll show you

 بهت نشون میدم

I’ll show you

بهت نشون میدم

I’ll show you
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

دوشنبه 22 آذر 1395 06:06 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

بوووو سرده کاپشنم کو ؟ حتی یه پولیورم باشه ممنون
دوس دارم سریع بزنم بیرون آخه میترسم که برفا آب بشن زود
بوووو سرده این شال منه که ، بوووو سرده میاد به تنت Babe
چار تا دست تو دو تا جیب ،‌آآآآوووو تو بغلم میگیرمت هــــــی
خیلی شیک و مجلسی ها میکنیم بخار میاد بی دخیانیات خداییا
من خیلی بامزم ، زمستونم فصل رپی یه لامصب
برف بازی مشتاقشیم ، Jackass شیم شوخیای پشت وانتی
دو تا پررو لجباز ول شیم شل رو برفا
شرط ببندیم تحمل کی بیشتره لخت تو سرما
صبح بود اما شبشبه کنیم قهقهه و جیغ بعد کره خوری
دستمه سوسیـــــس … سووووســـــــــیس … آقـــــا
ببخشید یادم رفت !!!
آقا اینجاش تکست نداره ؟!! نه آقا داره آقا داره !!
ریتم به این شل و ولی موضوع به این خل و چلی
هستی بریم برو بریم برو انریکو و دمی مور و جنی لو و جی زی و کلکسیون کن ببین
ما هم حال میکنیم مث اونا کلونلی شرابه تو گیلاسا وقتی میشیم ما تشنه
به بدنمون گرما میدیم با لرتژ
سوز زیر پوست و نک بینیا قرمز .. سرده سرده سرده
بوووو سرده کاپشنم کو ؟ حتی یه پولیورم باشه ممنون
دوس دارم سریع بزنم بیرون آخه میترسم که برفا آب بشن زود
بوووو سرده این شال منه که ، بوووو سرده میاد به تنت Babe
چار تا دست تو دو تا جیب ،‌آآآآوووو تو بغلم میگیرمت هــــــی
میریزه چیکه چیکه قندیلای در دیوار
توو دست تو هم از اون کندی های کندی شاپ
منم از هر چی فرم رسمی باشه در بیام
اینا رو نمیبینی تعطیلات به تعطیلات
این گوله سفیدا رو میبینی
داره میاد تو صورتت نترس اصلا چیزی نی
بووووو سرده ، چشا خواب بیدارن
همه داستان دارن ما هم داریم با هم
Hello مافی خوبی ؟ نه مجبورم
وگرنه تو خونه جلو شومینم لش بودم
نه اینجا تو سرما تو پیستا رو برفا
ترجیح میدم الان بودم دیسکو تو بغداد
فکرشم که تز بدم که بریم شله بده خب
نصفه شب یه تز بدم که بریم همه دم صبح
ما رو دریا از زمین ۲۰ پا جداییم
حالا ببین وقتی بریم توی پیستا کجاییم !؟
چار تا دست تو دو تا جیب ما چار تا لش تو دو تا جیپ
ما با هم تو بوساییم من آمادم تو کجایی
کولاکه میگی خب ولی کو آخه
بیرونو نمیدونم من ولی شاید تو باشه
چن تا فارس چن تا شرقی چن تا هم از بوداپست
خوباشون تو راهه میگم که کولاکه
هوا زیر مینیموم لپا قرمزه جوری که انگار بودیم پیش گریمور
انقد دوس داشتنی نباش مافی تو رو یهو دیدی خورد

آوترو :
هه هه هه … فصل قشنگیه ولی واقعا خیلی سرده
تیک تاک از همینجا آرزو میکنه که دیگه هیچ کارتون خوابی نباشه ، مخصوصا تو این فصل
خوش بگذره
۲۰۱۲
This Is It
Three Guys Up
سینا سینا خشی
In The Scene
Nowhere I Mean
Here We Go
This Is It
Feel The Beat
Yeeeeh
BOOOOOOOO

 
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

دوشنبه 22 آذر 1395 06:03 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

نتیجه تصویری برای عکس نوشته پند آموز

لذّت دنیا،

من امیدی را در خود،
بارور ساخته ام
تار و پودش را با عشق تو پرداخته ام،
مثل تابیدن مهری در دل،
مثل جوشیدن شعری از جان،
مثل بالیدن عطری در گل،
جریان خواهم یافت،
راه خواهم افتاد،
باز از ریشه به برگ،
باز از "بود" به "هست"...

فریدون مشیریمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 26 آذر 1395 05:50 ب.ظ

...♥

دوشنبه 22 آذر 1395 06:02 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
لذّت دنیا،

داشتنِ کسى ست

که دوست داشتن را بلد است؛

به همین سادگى ..! ""

این روزها

گفتن دوستت دارم!

آنقدر ساده است که میشود آنرا از هر رهگذری شنید!

اما فهمش...

یکی از سخت ترین کارهای دنیاست

سخت است اما زیبا!

زیباست

برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی

تا بفهمی و بفهمانی...

هر دوره گردی "لیلی" نیست...

هررهگذری"مجنون"...

و تو شریک زندگی هر کس نخواهی شد!

تا بفهمی و بفهمانی...

اگر کسی آمد و هم نشینت شد

در چشمانش باید

رد آسمان، رد خدا باشد

و باید برایش

از"من" گذشت

تا به

"ما" رسید......


فریدون مشیریمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

:)

یکشنبه 21 آذر 1395 11:08 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
#SelenaGomez 
#QueenOfChannel 
#Winner
بخشی از افتخارات و موفقیت های سلناگومز

جوایز با ارزش:
برنده جایزه "بهترین هنرمند زن پاپ/راک" از مراسم American Music Awards 2016
برنده جایزه " Chart-Topper" از مراسم Billboard Women in Music 2015
برنده جایزه با ارزش "زن سال" از مراسم Glamour Awards 2012
برنده جایزه "بهترین هنرمند هنرهای سه گانه (بازیگری،خوانندگی و دنس)" از مراسم iHeartRadio Music Awards 2016
برنده جایزه "بهترین آهنگ دنس" از مراسم Latin AMAs 2015 برای آهنگ I Want You to Know
برنده جایزه "بهترین موزیک ویدیو سبک پاپ" از مراسم MTV Video Music Awards 2013 برای موزیک ویدیو Come & Get It
برنده "محبوب ترین هنرمند بین المللی" از مراسم MuchMusic Video Awards 2014
برنده جایزه "بهترین صداگذاری انیمشین" از مراسم People`s Choice Awards 2016 برای صداگذاری انیمیشن هتل ترانسیلوانیا 2
+ بیش از 60 جایزه دیگه از مراسم های مختلف

رکوردهای گینس:
سلنا دارای 4 رکورد جهانی گینس برای فالوورای اینستاگرامش هست که به عنوان اولین خواننده/ اولین بازیگر/ اولین زن/ بیشترین فالوور در کل اینستاگرام داره...

تورهای جهانی:
سلنا از سال 2013 که از گروه The Scene جدا شد و به طور سولو و مستقل کارشو شروع کرد 2 تور جهانی موفق برگزار کرده...
اولین تور سلنا در سال 2013 به نام Stars Dance بود که مبلغ $6,211,705 درآمد کسب کرد 
دومین تور سلنا در سال 2016 بود به نام Revival که مبلغ $12,327,128 در آمد کسب کرد 
این درحالی بود که سلنا بدلیل بیماری نصف بیشتر اجراهاش در اروپا و آسیا و امریکای جنوبی کنسل شد ولی با این حال بیش از 2برابر درآمد تور قبلش کسب کرد 

هیت های بیلبورد:
سلنا دارای 9 هیت در بیلبورد 100 آهنگ برتر هست که 5 تا آهنگ تاپ 10 داره:
Same Old Love /5
Good For You /5
The Heart Wants What It Wants /6
Come & Get It /6
Hands To Myself /7
Slow Down /27
Kill Em With Kidness /39
Tell Me Something I Dont Know /58
Magic /61
سلنا دارای یک رتبه 2 در بیلبورد 100 هنرمند برتر داره
سلنا دارای 2 نامبر وان در بیلبورد آهنگ های دنس هست:
Slow Down 
Come & Get It
+هیت های دیگر سلنا در بیبلورد های مختلف و همچنین چارت آیتونز و کشورهای غیر از امریکا که تعدادشون نزدیک به 50 تا میرسه

زندگی هنری:
سلنا نزدیک به 15 فیلم سینمایی بازی کرده و 5 انیمیشن رو هم صداگذاری کرده به علاوه چندین نقش و بازی در برنامه و فیلم های تلوزیونی دیگر...
سلنا تا به حال 5 آلبوم استودیویی ضبط کرده که اخرینش Revival بوده

بخشی از القاب و عناوینی که مجله های مختلف تا به حال به سلنا دادن:
از طرف بیلبورد سلنا لقب "پرنسس پاپ" رو گرفته
لقبی که این روزها همه در جریانشن لقب "ملکه اینستاگرام" هست که بیشترین فالوور شبکه اجتماعی اینستاگرام برای سلناس و همچنین چند پست بالای چند میلیون لایک داره...
جوان ترین عضو و سفیر یونیسف
از طرف مجله Rolling Stone آلبوم Revival مورد تحسین زیادی قرار گرفت
از نظر بیلبورد آلبوم Revival پنجمین آلبوم موفق یک خواننده زن زیر 25 سال در امریکاست
سلنا در لیست اسپاتیفای 2016 بهترین هنرمند زن در جهان در سال 2016 و همچنین بهترین هنرمند در سال 2016 در امریکا شد

اینها فقط بخشی از افتخارات سلناگومز بوده و اگر چیزی از قلم افتاده یادآوری کنید
در ضمن، اینو برای افرادی که موفقیت سلنا رو زیر سوال میبرن بفرستین تا ببین :)
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 آذر 1395 06:01 ب.ظ

..

یکشنبه 21 آذر 1395 11:05 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
اگه دیدی کسی زودوابستت شدبدون خیلی تنهاس...بدون که آرزوش میشی بدون نمیتونه ناراحتت کنه ,نمیتونه ناراحتیتوهم ببینه... بدون که ازناراحتیت ناراحت وازخوشحالیت خوشحال میشه...
اگه تحمل این آدمونداری، قبل ازاینکه همه زندگیش بشی بکش کنار....
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 آذر 1395 06:01 ب.ظتعدادکلصفحات : 4 1 2 3 4
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • 
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
    ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic