دختر خندون

...♥

پنجشنبه 30 دی 1395 10:48 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

I won’t let the night stand in my way

نمیذارم ک تاریکی شب جلوم رو بگیره

I know what I want, I know what I can

میدونم که میخوام ، میدونم که چی کار میتونم انجام بدم

I’m only here to find you, you

من اینجام تا فقط تورو پیدا کنم ، تورو

All I need is you by my side

همه جیزی که نیاز دارم اینه تو کنارم باشی

All I wanna do is lay down next you

همه چیزی که میخوام اینه که کنارت براز بکشم

Cause I all I need is one love

چون همه ی نیازم یه عشق هست

Cause I all I need is one love

چون همه ی نیازم یه عشق هست

Baby give it to me

عزیزم این رو بهم بده

Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه

Baby no no nobody, has got what I need

عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو به دست نیاورده

Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه

Baby no no nobody, has got what I need tonight

عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو امشب به دست نیاورده

See i’ve made mistakes time after time, time, time

اما من هر بار پشت هم اشتباه کردم

But no not today, won’t leave till I find what i’m looking for

اما امروز دیگه نه ، ترکت نمیکنم تا وقتی چیزی که میخوام رو پیدا نکنم

I’m only here to find you, you

من فقط اینجام تا تورو پیدا کنم

All I need is you by my side

همه چیزی که میخوام هم اینه تو کنارم باشی

All I wanna do is dance under the moon

تنها کاری که میخوام بکنم اینه باهات زیره نور ماه برقصم

Cause I all I need is one love

چون همه ی نیازم یه عشق هست

Cause I all I need is one love

چون همه ی نیازم یه عشق هست

Baby give it to me

عزیزم این رو بهم بده

Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه

Baby no no nobody, has got what I need

عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو به دست نیاورده

Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه

Baby no no nobody, has got what I need tonight

عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو امشب به دست نیاورده

Your love is like a rollercoaster

عشق تو مث یه رولرکوسترهست ( یه چی تو مایه های ترن هوایی از اون ترس ناکاش)

The way that you take my breath away

شیوه ای که تو نفسم رو میگیری

It feels like i’m slowly falling deeper and deeper, deeper and deeper

این حسی بهم دست میده انگار دارم به عمق عمق سقوط میکنم

Cause I all I need is one love

چون همه ی نیازم یه عشق هست

Cause I all I need is one love

چون همه ی نیازم یه عشق هست

Baby give it to me

عزیزم این رو بهم بده

Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه

Baby no no nobody, has got what I need

عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو به دست نیاورده

Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه

Baby no no nobody, can give it to me

عزیزم نه نه هیچکس نمیتونه اینو بهم برسونه

Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه

Baby no no nobody, has got what I need

عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو به دست نیاورده

Cause I don’t want-want nobody when I got-got your body

چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه

Baby no no nobody, has got what I need

عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو به دست نیاورده


مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

پنجشنبه 30 دی 1395 08:47 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

ما پشت اونایی که پشتمون حرف میزنن،

حرف نمیزنیم

چون خیلی جلوییم ازشون!

حرفای پشت سرم حرف نست!

[ عقدست! ]
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

پنجشنبه 30 دی 1395 08:18 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/ghalebb/6566.jpgمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

پنجشنبه 30 دی 1395 08:05 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/hhhhhhh/421213609_18487.jpg


we are always getting ready to live BUT never living
:(مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 دی 1395 08:06 ب.ظ

...♥

پنجشنبه 30 دی 1395 07:58 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
همیشه مهربان خواهم ماند
حتی اگر کسی قدر مهربانیم را نداند
من خدایی دارم که به جای همه برایم جبران میکند …

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/hhhhhhh/hhhhhhhhhhhhhhdddddddddaaaaahhhhhhh.png

 

Ooh, the rhythm takes you over

اوه ریتم بر تو غلبه میکنه

Takes you to a different place, A different space

تو رو به یه جای دیگه میبره، به یه جای دیگه

The smoke is getting closer

دود داره نزدیک تر میشه

I can feel our young blood race through cityscapes

من میتونم جریان خون جوانی مون رو تو نمای شھر ببینم

And everybody wants to be touched

و ھرکسی میخواد که نوازش بشه

Everybody wants to get some

ھر کسی میخواد که چیزی به دست بیاره

But don't you play a song about love

اما یه اھنگ عاشقانه پخش نکن

When I move my body

وقتی که بدنم رو تکون میدم

I don't have to talk about none

مجبور نیستم بی دلیل حرف بزنم

Let the chemicals do its stuff

بذار شیمی کار خودش رو بکنه

(منظورش از شیمی ھورمن شادی و ھیجان ھست)

Til the energy is too much

تا وقتی که انرژی خیلی زیاد بشھ

Yeah, all I need

اره تمام چیزی که میخوام

Is the rhythm

ریتم ھست

Me and the rhythm

من و ریتم

Nothing between

نه چیز دیگه ای

Yeah, the rhythm

آره ریتم

Me and the rhythm

من و ریتم

And I know, I know, I know

و میدونم میدونم میدونم که

I can't fight it

نمیتونم باھاش بجنگم

)نمیتونه در مقابل ریتم خودش رو کنترل کنه (

I won't, I won't, I won't, Deny it

نمیتونم نمیتونم نمیتونم انکارش کنم

Oh no, oh no, oh no

اوه نه اوه نه اوه نه

I'd be lying

دروغه

If I said I didn't need

اگھ بگم که بھش احتیاج ندارم

Yeah, the rhythm

آره ریتم

Me and the rhythm

من و ریتم

Ooh, I start to feel it now

اوه الان دارم حسش میکنم

Feeling like I'm truly free

حس میکنم که آزاد آزادم

I'm free in me

با تمام وجود آزادم

Ooh, the heat's a common ground

اوه گرما یه زمین مشترک ھست

No matter what's your history

مھم نیست چه گذشته ای داری

Be free with me, oh

کنار من آزاد باش

And everybody wants to be touched

و ھرکسی میخواد که نوازش بشه

Everybody wants to get some

ھر کسی میخواد که چیزی به دست بیاره

But don't you play a song about love

اما یه اھنگ عاشقانه پخش نکن

When I move my body

وقتی که بدنم رو تکون میدم

 I don't have to talk about none

مجبور نیستم بی دلیل حرف بزنم

Let the chemicals do its stuff

بذار شیمی کار خودش رو بکنه

Till the energy is too much

تا وقتی که انرژی خیلی زیاد بشه

If you feel like you're the spark

اگھ حس میکنی که یه جرقه ھستی

(منظورش از جرقه ھمون جرقه ھای عشق ھست)

Then come out of the dark

پس از تاریکی بیرون بیا

If you feel like you're the spark

اگھ حس میکنی که یه جرقه ھستی

Then come out of the dark

پس از تاریکی بیرون بیا

If you feel like you're the spark

اگه حس میکنی که یه جرقه ھستی

Then come out of the dark

پس از تاریکی بیرون بیا

If you feel like you're the spark

اگه حس میکنی کھ یه جرقه ھستی

Then come out of the dark

پس از تاریکی بیرون بیا
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 دی 1395 08:10 ب.ظ

im ok.

پنجشنبه 30 دی 1395 12:02 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
.


مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 29 دی 1395 03:22 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

نتیجه تصویری برای پست دل شکسته شدن و تنفر

چگونه استـــ حال من…

با غمـــ ها می سازمــــ…
باکنایه ها می سوزمــــــــــ…
به آدم هایی که مرا شکستند لبخند می زنمـــــــــ…
لبخندی تـــلخـــــــ….
خــــــــــداونــــــــــــــــــــدا…
می شود بگویی کجای این دنیـــــــــــــا جای من استــــــــ…
از تــــــــــــــو و دنـــیایی که آفـــــــــــریدی
فقط در اعماق زمینـــــ اندازه یه قـــــــبر
فقط یک قبـــــــــــــــر…
در دور تـــــــــــرین نقطه جــــــهانــــ می خــــــــــــواهمـــــــــ
خــــــــدایـــــا خــــــسته ام خــــــستهـــــــ…مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 دی 1395 03:22 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 29 دی 1395 02:53 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/hhhhhhh/426218377_229943.jpg
هنوز برایت

می نویسم
درست شبیه
پسرکی نابینا
که هر روز برای
ماهی قرمز مرده اش،
غذا می ریزد ...مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 دی 1395 02:54 ب.ظ

...♥

چهارشنبه 29 دی 1395 02:48 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/hhhhhhh/81531d976455211a6462053dad2dc551c15a1bba_hq.gif


Expect from someone like to tell me i dont like Draco and Harry  {!}

I dont know
some people who want to get rid of bad ethics 

&  
.... d
ont break the hearts
What simple things that does not destroy someone's life ....مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 دی 1395 03:09 ب.ظ

...♥ خوشحالی یعنی کویینت موهاشو مثه موهای خودت کوتاه کنه :)♡

سه شنبه 28 دی 1395 10:38 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/hhhhhhh/IMG_20170117_222525.jpg


مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 دی 1395 02:55 ب.ظ

....

سه شنبه 28 دی 1395 10:20 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/hhhhhhh/jhhhhhhhhhh.jpg

اونی که همیشه کوتاه میاد 
آخرش یه روز بلند میشه میره...مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 دی 1395 03:15 ب.ظ

...

سه شنبه 28 دی 1395 10:17 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/hhhhhhh/IMG_20170117_221604.jpg
یه چیزایی هست ڪه هیچوقت نمیشه اونارو برگردوند
سنگ وقتی ک پرت بشه
 حرف وقتی ک زده بشه
 موقعیت وقتی که ازدست بره
زمان وقتی که بگذره
 دل وقتی ڪه بشڪنه
پس حواسمون باشه
چون خیلی زوددیرمیشه...مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 دی 1395 10:43 ب.ظ

...

سه شنبه 28 دی 1395 10:07 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/hhhhhhh/IMG_20170115_192854.jpg

کاش بفهمی 
وقتی همه غرورمو میذارم 
زیر پامو میام بهت پی ام میدم
یعنی تهِ دلتنگی..
 یعنی گند نزن بهم..
کاش یکم میفهمیدی...مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 دی 1395 10:44 ب.ظ

.....

سه شنبه 28 دی 1395 10:05 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

‎•┇بدے #کردے
‎•┇صدامـ #در نیومد
‎•┇رفتے
‎•┇صدآمـ در #نیومد
‎•┇دلمـ #شکستـ
‎•┇صدآمـ در #نیومد
‎ولی 
‎•┇دسشو که #گرفتے
‎•┇اشکمــ #دراومد...مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 دی 1395 10:11 ب.ظ

:)

سه شنبه 28 دی 1395 10:03 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
بعضی وقتا باس یه سیلی محکم به خودم بزنم و بگم
احمق دوست نداره
اینقد خودتو کوچیک نکن....مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 دی 1395 10:04 ب.ظ

.....♡

سه شنبه 28 دی 1395 10:01 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

بیخیال خیالت میشوم...

و میسپارمت به دست "او"...

اما چه کنم ک "او"

فقط یک ضمیر "سوم شخص غایب" نیست

"او" کسی است که...

تمام هستی این "اول شخص مخاطب"

حاضرت را...

به آتش کشیده است...
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 دی 1395 02:56 ب.ظ

...♥

سه شنبه 28 دی 1395 02:35 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/hhhhhhh/bbbbbbbbbbbbbb.jpg


Everybody gets high sometimes, you know

همه گاهی اوقات خودشونو تسکین میدن،میدونی

What else can we do when we're feeling low?

دیگه چیکار میتونیم بکنیم وقتی احساس حقارت میکنیم؟
So take a deep breath and let it go

پس یه نفس عمیق بکش و فراموشش کن
You shouldn't be drowning on your own

تو نباید به تنهایی غرق بشی

And if you feel you're sinking, I will jump right over

و اگه احساس میکنی داری غرق میشی من به سرعت میپرم یعنی سریع خودمو بهت میرسونم
Into cold, cold water for you

تو آب سرد بخاطر تو
And although time may take us into different places

و با اینکه زمان میتونه مارو به جاهای مختلف ببره
I will still be patient with you

من هنوز هم با تو صبور خواهم بود
And I hope you know

و امیدوارم ک بدونی

I won't let go

رهات نمیکنم
I'll be your lifeline tonight

امشب طناب نجات زندگی تو میشم
I won't let go

رهات نمیکنم
I'll be your lifeline tonight

امشب طناب نجات زندگی تو میشم
I won't let go

رهات نمیکنم

Cause we all get lost sometimes, you know?

چون همه ما گاهی اوقات سردرگم میشیم
It's how we learn and how we grow

این طوریه ک یاد میگیریم و رشد میکنیم
And I wanna lay with you 'til I'm old

میخوام تا وقتی ک پیر شم با تو بخوابم
You shouldn't be fighting on your own

تو نباید تنهایی بجنگی

………………………………………………………….

Come on, come on

یالا،زود باش
Save me from my rocking boat

منو از تو قایقی ک تکون میخوره نجات بده
I just wanna stay afloat

من فقط میخوام شناور باشم(یعنی غرق نشه
I'm all alone

من تنهای تنهام
And I hope someone’s gonna take me home

و امیدوارم کسی منو ببره خونه
Somewhere I can rest my soul

جایی ک روحم بتونه آرامش بگیره
I need to know you won't let go

باید بدونم ک تو رهام نمیکنی

---------------------------------------

I won't let go, no no, no no no no

رهات نمیکنم،نه،نه،نه نه

 
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 دی 1395 02:44 ب.ظ

...

دوشنبه 27 دی 1395 09:06 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
مــحکمتـــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓـــــــــر از آنــــــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓــــــم 

کـــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓـــه بـــــرای تــــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓـــــنها بودنـــــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓـــــم ‍‍‍

آنچـــــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓــه کــــه اسـ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓـمــــش را غـــرور گــــــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓـذاشتـــــم

بــــرایـــــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓــــت ب زمــــــــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓـین بکــــــوبــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓـــــــــم ...

احـ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓـــــــساس مـــــــن قیــــــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓــــمتـــــی دارد

کـ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓــــه تو بـ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓــــرای پــــرداختـــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓـــــــــــ آن فقــــ ًٍٰٖٓٓ✵ًٍٰٖٓٓـــیری.
 مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 دی 1395 09:09 ب.ظ

...♥

دوشنبه 27 دی 1395 06:12 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/hhhhhhh/IMG_20170115_192311.jpg

مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

واااهاااهاهاییییییی

یکشنبه 26 دی 1395 07:44 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/hhhhhhh/IMG_20170115_192820.jpg

مشاپ اهنگ کلد جاستین و سیم الد لاو سلنا کویینمون عالیه
من که عاشقش شدم ♡♡♡♡♡♡♡♡
و مشاپ اهنگ نچرلی سلنا و دنس اگین جنیفر ♡♡♡مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 دی 1395 09:31 ب.ظ

...

یکشنبه 26 دی 1395 07:28 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
پارادوكس یعنى
تمامِ روز به دوست داشتنت مشغول باشم
و آخر شب بفهمم ندارمت...

#على‌_قاضی_‌نظام
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

..

یکشنبه 26 دی 1395 07:25 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664549/hhhhhhh/426206032_267116.jpg

اون دو نفری که باهم جنگ روانی دارن
پتانسیل اینم دارن که همدیگه رو دیوانه وار
دوست داشته باشن...♡مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 دی 1395 08:42 ب.ظ

من 12

یکشنبه 26 دی 1395 07:15 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
اگه 2رقم آخر شمارت میزان زشت بودنت باشه چند درصد زشتی؟
.
.
.
.
همین خطی که رو گوشیتهمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

.....

یکشنبه 26 دی 1395 07:14 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
بعضـــی‌هــا حـــرفی می‌زننــد …و .. دلــــت را می‌شکننـــــد بعـــــد به سادگــــــــی روبــــروی این قلـــبِ شکستـــه می‌ایستنـــــد و می‌گوینـــدناراحـــت شـــدی ؟؟چقــــدر ” زود رنجـــــی ” تو …! مــــن که چیـــزی نگفتـــم …

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...

یکشنبه 26 دی 1395 06:31 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
دو ُراٰهـیـہ عَجـیبـیہِ...!↹
وَقـْتـے نَدوُنـے مُـراٰحـِمـے یـاٰ مــُزاٰحـِمِـشْ ...!∅↮
وَقْـتے نَـدوُنے مَـرْحَـم‌ زَخـْماٰشے یـاٰ نـَمـَکْ‌ مـیــپـاٰشے روُشـوُن ...!
وَقـْـتے نـَدوُنـے بـاٰیـَدْ بـِخـاٰطـِرِشْ بـِجـَنْگے یـاٰ ڪـِنـارْ بـِکـِشے ...!↮
●♡دوُ راٰهـیـهِ سَخْـتـیـهِ ...!○
●وَقـْتـے بـَعْد ْاَزْ روُزْهـاٰ اِنْتِظـاٰرْ ...،●
نـَدوُنـے مـوُنـْدَنِـتْ روُ مـیـخـواٰد یـاٰ رَفْتَنِتْ روُ ...!♧
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 دی 1395 06:32 ب.ظ

Jµ§†ïñ ßïêßêя

شنبه 25 دی 1395 09:36 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
believe, , believe, believe
ایمان ، باور و ایمان
I don’t know how I got here
نمیدونم چطوری به اینجا رسیدم
I knew it wouldn’t be easy
میدونستم که اسون نیست
But your faith in me was so clear
اما ایمان تو درونم خیلی پاک بود
It didn’t matter how many times I got knocked on the floor
این مهم نیست که چـــند بار من زمین رو لمس کردم (زمین خوردم)
But you knew one day I would be standing tall
اما تو میدونی که یه روز من روی پاهام می ایستم
Just look at me now
فقط حالا بهم نگاه کن
Cause everything starts from something
چون هر چیزی از بلاخره از یه جایی شورع میشه
But something would be nothing
اما بعضی جیزا از هیچی میان
Nothing if your heart didn’t dream with me
هیچی اگه قلبت توی رویا باهام نباشه
Where would I be, if you didn’t believe
کجای خواهم بود ؟ اگه که منو باور نداشته باشی
Believe…
باور
There were days when out you spoken, you know
روز هایی که همش درباره تو صحبت میکرد ، میدونی
There were night when I was doubting myself
اونجا تاریکی بود وقتی که من به خودم شک داشتم
But your kept my heart from falling
اما تو قلبم رو نگاه داشتی از سقوط
It didn’t matter how many times I got knocked on the floor
این مهم نیست که چـــند بار من زمین رو لمس کردم (زمین خوردم)
But you knew one day I would be standing tall
اما تو میدونی که یه روز من روی پاهام می ایستم
Just look at me now
فقط حالا بهم نگاه کن
Cause everything starts from something
چون هر چیزی از بلاخره از یه جایی شورع میشه
But something would be nothing
اما بعضی جیزا از هیچی میان
Nothing if your heart didn’t dream with me
هیچی اگه قلبت توی رویا باهام نباشه
Where would I be, if you didn’t believe
کجای خواهم بود ؟ اگه که منو باور نداشته باشی
[Gospel]
Where would I be, if you, if you
هر جایی ممکنه باشم ، اگه تو
If you didn’t believe
اگه که تو بهم اعتماد نداشته باشی
Would you know, how I feel
خودت میدونی که چ حسی دارم
Touch the sky, if you didn’t believe
اگه باورم نداری اسمون رو لمس کن
Believe, believe
باور کن ، باور کن
It didn’t matter how many times I got knocked on the floor
این مهم نیست که چـــند بار من زمین رو لمس کردم (زمین خوردم)
But you knew one day I would be standing tall
اما تو میدونی که یه روز من روی پاهام می ایستم
Just look at me now
فقط حالا بهم نگاه کن
Cause everything starts from something
چون هر چیزی از بلاخره از یه جایی شورع میشه
But something would be nothing
اما بعضی جیزا از هیچی میان
Nothing if your heart didn’t dream with me
هیچی اگه قلبت توی رویا باهام نباشه
Cause everything starts from something
چون هر چیزی از بلاخره از یه جایی شورع میشه
But something would be nothing
اما بعضی جیزا از هیچی میان
Nothing if your heart didn’t dream with me
هیچی اگه قلبت توی رویا باهام نباشه
Where would I be, if you didn’t believe
کجای خواهم بود ؟ اگه که منو باور نداشته باشی
[Gospel]
Where would I be, if you, if you
هر جایی ممکنه باشم ، اگه تو
If you didn’t believe
اگه که تو بهم اعتماد نداشته باشی
Would you know, how I feel
خودت میدونی که چ حسی دارم
Touch the sky, if you didn’t believe
اگه باورم نداری اسمون رو لمس کن
Believe, believe
باور کن ، باور کن
Where would I be, if you didn’t believe
هر جایی ممکنه باشم اگه تو بهم ایمان نداشته باشیمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 دی 1395 03:16 ب.ظ

...♥

شنبه 25 دی 1395 09:28 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
tik (13)مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

جمعه 24 دی 1395 11:10 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..


http://www.wall321.com/thumbnails/detail/20130430/black%20eyes%20anime%20window%20panes%20anime%20girls%20hair%20band%20black%20hair%20monobeno%20alishima%20alice%20arishima%20alic_www.wall321.com_8.jpg

тell мe every тerrιвle тнιɴɢѕ yoυ ever dιd
!αɴd leт мe love yoυ αɴywαyمثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 24 دی 1395 11:13 ب.ظ

...♥

جمعه 24 دی 1395 11:09 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..
چرا فلسفه ببافم؟
ساده بگویم
حالم خوب نیست
خوب نیست
خوب نیست...

ساده بگویم
سخت است
آدم جان میدهد
زیر آوار دوست داشتنی که
برای همیشه نبودنی است..
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: - -

...♥

چهارشنبه 22 دی 1395 07:39 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..


دلم بشکنه حرفی نیست 
حقیقت رو ازت می خوام
بهم راحت بگو می ری حالا که سرده رویاهام
نمی دونم کجا بود که دلت رو دادی دست اون
خودت خورشید شدی بی من منم دلتنگیِ بارون
یه بار فکر منم کن که دلم داغونه داغونه
تو می ری عاقبت با اون که دستام خالی می مونه
دلم بشنکنه حرفی نیست فقط کاش لایقت باشه
می رم از قلب تو بیرون که عشقش تو دلت جا شه


دلم بشکنه حرفی نیست اگه تو یارو همراشی
ولی می شد بمونی و کمی هم عاشقم باشی
نمی دونم کجا بود که دلت رو دادی دست اون
خودت خورشید شدی بی من منم دلتنگیِ بارون
همه فکرش شده چشمات گاهی دستاتو می گیره
یه وقت تنهاش نذاری که مث من می شه می میره
دلم بشکنه حرفی نیست فقط کاش لایقت باشه
می رم از قلب تو بیرون که عشقش تو دلت جا شه
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 25 دی 1395 09:29 ب.ظتعدادکلصفحات : 3 1 2 3
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • 
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
    ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic