تبلیغات
♡ Ş๓iliຖງ ງirl ♡ - revival. ...
دختر خندون

revival. ...

یکشنبه 23 مهر 1396 10:04 ب.ظ

دخمل خوشمل : בـפֿـتر פֿـنـבوטּ ..

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/670/2008373/bts/IMG_20171014_170854.jpg

revival :)#
selena...

I dive into the future
من وارد آینده شدم  
But I'm blinded by the sun, 
ولی خورشید نابینام کرد 
I'm reborn in every moment , so who knows what I'll become
من هر دقیقه دوباره متولد میشم پس کی میدونه که چه خواهم شد
I feel like I've awakened lately
احساس میکنم تازه بیدار شدم
The chains around me are finally breaking
زنجیرهای اطرافم بالاخره دارن باز میشن
I've been under self restoration 
من درحال بازگردانی خودم بودم
I'm becoming my own salvation
حالا دارم خودم رو نجات میدم
Showing up, no more hiding, hiding
خودم رو نشون میدم دیگه قایم شدن بسه
The light inside me is bursting, shining
نور درونم داره زیاد  میشه میدرخشه  
It's my, my, my time to butterfly
حالا نوبت منه منه منه که پروانه بشم
what Ive learned is so vital
چیزی که یاد گرفتن خیلی حیاتیه
More than just survival 
چیزی بیشتر از رهایی
This is my revival, this is a revival
این احیای منه این احیاست
Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Revival
احیا

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Revival
احیا
I walk through the fire
من از آتش عبور کردم
I begin again
دوباره شروع کردم
I burn through my skin
پوستم رو سوزاندم 
Cause i, cause I learned to feel it
چون یاد گرفته بودم که احساس کنم
Reaching for the truth
به دنبال حقیقت 
Not afraid to lose
از باختن نمیترسم
 What shattered through me like a rifle was a revival
چیزی که من رو مثل تیر خرد کرد احیا بود
Was a revival, revival
یه احیا بود احیا
Yeah, yeah, yeah, yeah
اره اره اره اره
Yeah, yeah, yeah
اره اره اره
I admit that it's been painful, painful
اعتراف میکنم که دردناک بود دردناک
But I'll be honest I'm grateful, grateful
ولی من روراست خواهم بود من سپاس گزارم سپاس گزار
It's my, my, my time to realize
نوبت منه منه منه که متوجه بشم
 what Ive learned is so vital
چیزی که یاد گرفتم خیلی حیاتیه
More than just survival
 چیزی بیشتر از  رهایی
This is my revival, this is a revival
این احیای منه این احیاست

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Revival

احیا

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Revival
احیا
This won't take too long you'll see
زیاد طول نمیکشه حالا میبینی
I'm just tryna get to me
من فقط دارم سعی میکنم خودم رو دریابم
Oooh
 What shattered through me like a rifle was a revival
چیزی که من رو مثل تیر خرد کرد احیا بود
Was a revival, revival
یه احیا بود احیا
All of love, is so fired on
آتش عشق داره بیشتر میشه
More than just survival
چیزی بیشتر از  رهایی
This is my revival, this is a revival
این احیای منه این احیاست

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Revival
احیا

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Revival
احیا
What I've learned is so vital
چیزی که یاد گرفتم خیلی حیاتیه
More than just survival
چیزی بیشتر از  رهایی
This is my revival, this a revival
این احیای منه این احیاست
مثل اینکه : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 24 مهر 1396 11:07 ب.ظ  • کد نمایش افراد آنلاین
  • 
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر